Teraz w Lubuskiem

Większe dofinansowanie na aktywną integrację

Ilustracja do informacji: Większe dofinansowanie na aktywną integrację Decyzją zarządu województwa zwiększono alokację w konkursie dotyczącym działań związanych z aktywną integracją. Nabór wniosków przeprowadzono w dniach 29.09.2018 r. - 12.10.2018 r. Na konkurs wstępnie przeznaczono ponad 8 mln zł, obecnie jest to ponad 15,7 mln zł.
Celem przeprowadzenia konkursu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu wsparcie uzyskają projekty wspierające grupy marginalizowane, w ramach których będzie oferowane kompleksowe wsparcie osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Wsparcie kierowane do tych osób będzie zakładać obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy społeczno-zawodowej dla poszczególnych uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie.
Wsparcie ukierunkowane zostało na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji.
W efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów przy jednoczesnym wykorzystaniu wysokiej kwoty alokacji dostępnej w działaniu. Dofinansowanie otrzyma kolejnych 8 projektów (łącznie będzie to 18 projektów).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów