Teraz w Lubuskiem

Ilustracja do informacji: Wielowymiarowy obraz adopcji 27 listopada br. pod honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”. Uczestników powitał wicemarszałek Łukasz Porycki. Konferencja jest kontynuacją działań podejmowanych przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w zakresie promowania idei adopcji.
- Na terenie województwa lubuskiego działają dwa publiczne ośrodki adopcyjne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze. Przez sześć lat funkcjonowania ośrodków w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 459 dzieci, za ich pośrednictwem, znalazło nowy dom – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.
Jak podkreślał wicemarszałek ośrodki, oprócz prowadzenia procedur kwalifikacji dzieci oraz kandydatów do przysposobienia, oferują również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla kandydatów, zarówno przez cały okres procedury diagnostyczno-szkoleniowej w ośrodku, jak i po orzeczeniu przysposobienia. Ośrodki adopcyjne oferują także pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Pomoc specjalistyczna oferowana jest również wszystkim członkom rodziny biologicznej, którzy niejednokrotnie przez lata korzystają z udzielanego wsparcia przez kadrę psychologów i pedagogów ośrodków adopcyjnych.
W swoich zadaniach ośrodki mają również promocję idei adopcji. Dwa publiczne ośrodki adopcyjne, wspólnie działając w ramach tej idei, przybliżają adopcję jako drogę do pełnienia ról rodzicielskich oraz pomocy dzieciom poprzez stworzenie możliwości wychowywania się w prawidłowym systemie rodzinnym.
„Otwórz się na pomoc” to prezentacja oferty poradni na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie, którą przedstawił Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik. Z dużym zainteresowanie spotkał się wykład psycholog, dr n. społecznych Teresy Jadczak – Szumiłło pt. „Sytuacja psychologiczna dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szczególnie w pogotowiach rodzinnych, a kształtowanie się przywiązania”. - Główny celem funkcjonowania rodzin zastępczych jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powróci. Założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość - mówiła.    
 
Celem konferencji było przybliżenie treści dotyczących różnorodnych aspektów adopcji i tym samym zachęcenie osób rozważających przysposobienie dziecka do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej adopcji dziecka, dzieci.
Uczestnicy konferencji zapoznali się między innymi z sytuacją psychologiczną dziecka w systemie pieczy zastępczej, przedstawiono konsekwencje doświadczeń traumatycznych w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka, sytuację psychologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w kontekście zaburzeń przywiązania czy aspekty diagnozy psychiatrycznej dzieci. Ponadto zaproszona na konferencję Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zaprezentowała prawne aspekty adopcji.
Konferencja była okazją się do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej.
Uczestnicy konferencji, przedstawiciele instytucjiwspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, sądów rejonowych, zespołów kuratorskiej służby sądowej, ośrodków pomocy społecznej,zawodowe rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne oraz osoby rozważające przysposobienie, dzięki uzyskanej wiedzy będą mogli spojrzeć na adopcję z perspektywy dziecka porzuconego i skrzywdzonego, co przyczyni się do usprawniania i zacieśniania współpracy między instytucjami dla dobra dziecka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Logo: Lubuski e-Urząd

  • Logo: Biuletyn Informacji PublicznejKalendarium ›

zobacz wszystkie ›

Plan Twojej wycieczki ›

  • Brak dodanych obiektów